Identificarea, Formularea si Implementarea proiectelor - IFI. Program de perfecționare in managementul proiectelor cu finantare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri

Contextul proiectului

În intervalul 2007 – 2013, României îi sânt alocate de către Uniunea Europeanã peste 19 miliarde Euro ca asistență financiară pentru dezvoltare. O parte a acestor fonduri sânt destinate și mediului de afaceri. Putem beneficia de ele în măsura în care sântem capabili să identificăm, să formulăm, să depunem spre finanțare si să implementăm proiecte valoroase, care să răspundă necesităților noastre reale.

Desi în ultimii ani s-a înregistrat o dinamică pozitivă a mediului de afaceri atît în ceea ce priveste productia, cât și în ceea ce priveste dezvoltarea spiritului antreprenorial, contributia IMM-urilor la produsul intern brut rãmîne scãzutã, iar acest fapt demonstreazã necesitatea stimulãrii cresterii cantitative si calitative a sectorului IMM-urilor.

Lipsa competentelor specifice de lucru în domeniul managementului proiectelor cu finantare comunitarã la nivelul managerilor de IMM-uri din România, implicit din Regiunea de Nord-Est, determinã o mare rezervă din partea acestora față de accesarea, prin proiecte, a fondurilor comunitare care le sânt destinate prin Fondurile Structurale. În consecintã, lipsa proiectelor, deci a finanțării reduce mult accesul firmelor la capital, la tehnologie si infrastructurã, diminuîndu-le capacitatea de adaptare la exigentele pietei.

Aceste constatãri au stat la baza elaborării si implementãrii de către Asociatia PARTENER – Grupul de Initiativã pentru Dezvoltarea Locală din Iasi a proiectului Identificarea, Formularea si Implementarea proiectelor – IFI. Program de perfectionare profesionalã în managementul proiectelor cu finantare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, care a fost finanțat prin Programul Phare 2004.

1. Titlul proiectului:

Identificarea, Formularea si Implementarea proiectelor – IFI. Program de perfecționare în managementul proiectelor cu finanțare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri.

2. Perioada de implementare a proiectului:

Ianuarie 2007-ianuarie 2008.

3. Scopul și obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunãtãtirea accesului IMM-urilor din Regiunea de Nord- Est la fondurile care le sînt destinate prin programele Uniunii Europene pentru dezvoltarea competitivitãtii, iar obiectivul specific, crearea si derularea unui program de formare profesionalã în managementul proiectelor cu finantare comunitarã, de care sã beneficieze persoanele din structurile de conducere ale firmelor respective.

Punctual, programul de formare profesionalã a avut drept scop dezvoltarea abilitãtilor managerilor de IMM-uri de a identifica proiecte relevante pentru dezvoltarea propriei competitivitãti economice, de a elabora documentatia aferentã proiectelor de finantare comunitarã, de a implementa eficient aceste proiecte si de a asigura un management financiar-contabil corect.

4. Aria geografică:

Județele Iași și Botoșani.

5. Grupul țintă:

200 de manageri din 150 de IMM-uri, ale cãror coduri CAEN principale corespund uneia dintre sectiunile:

 • Sectiunea D: „Industria prelucrãtoare” (diviziunile 15 – 37);
 • Sectiunea F „Constructii” (diviziunea 45);
 • Sectiunea H „Hoteluri si restaurante” (diviziunea 55);
 • Sectiunea I „Transport, depozitare si comunicatii” (diviziunile 60 – 64);
 • Sectiunea K „Tranzactii imobiliare, închirieri si activitãti de servicii prestate în principal întreprinderilor” (diviziunile 70, 71, 72 si 74).

6. Rezultate obținute:

Proiectul IFI și-a atins obiectivele, la sfârșitul perioadei sale de implementare (21 ianuarie 2008), rezultatele obtinute fiind următoarele :

 • 1 program intensiv de perfectionare a managerilor de IMM-uri în domeniul managementului proiectelor cu finantare comunitarã;
 • 215 manageri din 161 de IMM-uri din judetele Iasi si Botosani, care au absolvit cel putin un modul de formare;
 • O echipã de formare pregãtitã sã rãspundã în timp la cerintele de perfectionare profesionalã în managementul proiectelor cu finantare din partea Uniunii Europene;
 • Cursantii au beneficiat de 40 de sesiuni de formare (20 de sesiuni în municipiul Iasi, 20 de sesiuni în municipiul Botosani), derulate pe parcursul a 640 de ore de formare;
 • Instrumente de formare adaptate cerintelor de competente specifice perfectionãrii profesionale în managementul proiectelor cu finantare comunitarã:

Manualul Formatorului:

 • instrument de sprijin pentru echipa didactică în realizarea programului de formare;
 • include conţinuturile teoretice ale disciplinelor predate în cadrul programului de formare;
 • sustine procesul de evaluare ex-ante și ex-post a cursantilor, prin intermediul chestionarelor specifice continuturilor de formare ale fiecãrui modul.

Broșura IDENTIFICAREA PROIECTELOR:

 • suport de curs, care oferă informații relevante legate de instrumentele financiare de sprijin pentru IMM-uri ale Uniunii Europene, precum si documente de programare cu privire la Fondurile Structurale;
 • prezintă instrumente si practici de management de proiect specifice programelor de finantare ale Uniunii Europene.

Broșura FORMULAREA PROIECTELOR:

 • suport de curs, care oferă informatii privind relevanta si fezabilitatea ideii de proiect propuse prin intermediul Fitei proiectului;
 • oferă informatii legate de continutul proiectului, inclusiv la nivel de management si activităti de coordonare, planul financiar, analiză cost – beneficiu, analiză de risc, monitorizare, evaluare și audit.

Broșura IMPLEMENTAREA PROIECTELOR, care cuprinde două fascicule:

MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL AL PROIECTELOR:

 • suport de curs, care oferã informatii privind drumul critic al unui proiect;
 • prezintă elemente legate de prevederile bugetare si utilizarea unui plan de resurse, utilizarea instrumentelor de monitorizare a gradului de atingere a jaloanelor proiectului, modul de completare a formularelor tip de raportare tehnică.

MANAGEMENTUL FINANCIAR CONTABIL AL PROIECTELOR:

 • suport de curs ce oferã informatii privind evaluarea si pregãtirea eligibilitãtii cheltuielilor planificate în proiect;
 • prezintă elemente legate de principiile generale ale legislatiei în domeniul achizitiilor publice, completarea unui raport financiar, arhivarea și gestionarea documentelor contabile justificative.

7. Aprecierile beneficiarilor pentru echipa de proiect:

Proiectul IFI s-a bucurat de o bunã receptivitate din partea beneficiarilor. Echipa de proiect a primit multe aprecieri pentru initiativa Asociatiei PARTENER de a propune IMM-urilor un astfel de program de formare, tema fiind de mare actualitate si interes. Beneficiarii si-au exprimat satisfactia si în scris. Prezentãm cîteva dintre aprecierile primite:

„Prin prezenta vreau sã vã felicit pentru initiativa de a „scolariza” o parte din agentii economici ai judetului Botosani. Consider cã utilitatea cursurilor organizate de asociatia dumneavoastrã este ridicatã, având în vedere multitudinea programelor si necesitatea accesãrii fondurilor structurale. Un mare atu în cadrul cursului l-a reprezentat stilul dinamic, dispus la cooperare, folositor pentru a putea învãtapercepe mai bine multitudinea de informatii primite într-un timp scurt. A fost un program antrenant, bine organizat, interesant, venit într-un moment potrivit si cu sigurantã tot ce am învãtat voi pune în practicã. Cu multã stimã si deosebit respect,
Alexandru RÃILEANU, Director
SC VICTOR CONSTRUCT SRL”.

_______________________

„În cursul anului 2007 am urmat programul de perfectionare profesionalã în managementul proiectelor cu finantare din partea U.E. pentru IMM-uri. În cadrul celor patru module de curs, am avut ocazia, sub îndrumarea unor cadre competente sã mã informez cu privire la modalitatea de atragere de fonduri europene. Consider cã aceste cursuri sunt foarte utile pentru dezvoltarea IMM-urilor si multumesc specialistilor din cadrul asociatiei Partener pentru profesionalismul de care au dat dovadã în sustinerea cursurilor de perfectionare. Cu stimã,
Mihaela MIHÃILESCU, Director proiectare
SC BETA STAR SRL”

„Putem afirma cã participarea noastrã la cele 4 module de instruire la care am fost invitati a constituit o bunã oportunitate de a lua contact cu o sumã de cunostinte interesante legate de managementul fondurilor europene. Apreciem cã deosebita implicare a formatorilor de curs în predarea tematicilor, cât si calitatea manualelor oferite pot constitui un punct de plecare pentru întocmirea unui proiect de finantare. Colectivul participant, cu pregãtire din complexe domenii: expert contabil, constructor, IT, medici, psihologi si modul interactiv de discutie din cadrul sedintelor de pregãtire a permis atât schimbul de informatii cât si asimilarea de noi cunostinte. Pentru o initiativã lãudabilã si cu speranta cã vom colabora si pe viitor.Vã multumim! Cu respect,
Iuliana GHENCIU, Contabil sef
Ionut TIULEA , ªef compartiment Aprovizionare
SC PRESTAREA SRL”.

___________________

„Deoarece am urmat cursurile sustinute de Dumneavoastrã la Botosani pentru initierea celor interesati în tainele managementului proiectelor, cu referire în special la proiectele cu finantare europeanã, tinem sã vã adresãm multumirile noastre pentru modul în care s-a desfãsurat acest curs. Am apreciat în mod deosebit pregãtirea, competenta si atitudinea lectorilor, nivelul de excelentã cu care au înteles sã se achite de sarcina grea de a convinge niste profani cã modul de abordare a proiectelor de orice fel este o stiintã. În mod cert, la sfârsitul cursurilor ne-am fãcut o imagine cu totul diferitã despre ceea ce înseamnã sã conduci un proiect decât aveam înainte de începerea lui. Am decis sã nu rãmânem numai la acest nivel de cunostinte în domeniu si, urmând „firul rosu” trasat de Dumneavoastrã, sã aprofundãm cunostintele teoretice dar sã încercãm si punerea lor în practicã. În acest sens, am propus conducerii firmei câteva idei si în scurt timp vom hotãrî care dintre acestea se vor concretiza. În mod sigur ceea ce am învãtat de la Dumneavoastrã a avut un impact atât asupra activitãtii depuse de noi în firma la care lucrãm dar si asupra modului în care ne vom gândi actiunile în plan personal. Încã o datã vã adresãm multumirile noastre, ale participantilor la curs dar si din partea conducerii societãtii noastre. Cu deosebitã consideratie,
Neculai HASMATUCHI, Director general,
Florin ASAFTEI, Alberto GAVRILESCU, Marin AOSTÃCIOAE, angajati
SC INSTALCON SRL”
„Societatea noastrã se numãrã printre participantele la cursurile din cadrul Programului de perfectionare profesionalã în managementul proiectelor cu finantare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri. Cursurile ne-au oferit o nouã viziune asupra oportunitãtilor oferite de cunoasterea amãnuntitã a avantajelor ce pot fi obtinute prin derularea unui proiect de finantare.Am putut întelege: Cum sã identificãm un proiect; Cum sã formulãm un proiect; Cum sã implementãm un proiect. Succesul cursului Dumneavoastrã se va reflecta în proiectul pe care firma noastrã intentioneazã sã-l deruleze în viitorul apropiat.Vã multumim! Cu respect,
Mihai OPREA, Administrator
SC FLEXAL IMPEX SRL”.

_____________________

„Referitor la organizarea cursurilor privind fondurile structurale, în municipiul Botosani, initiativa se pare cã a fost unicã la nivel de oras. Apreciez mult modul de organizare a cursurilor, foarte bine structurate, pe module si aproape pe întelesul fiecãrui participant. Sugerez cã era si mai eficace gruparea participantilor pe grupe si simularea unui mini-proiect. De exemplu, gãsirea ideii, stabilirea matricei logice etc. Cu stimã,
Ovidiu MERGHIDAN, Administrator
SC MCO CONTAB CONSULT SRL”.

8. Perspective:

Întrucât rezultatele acestui proiect au depãsit estimãrile initiale, oferta de formare în managementul proiectelor cu finantare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri va fi perenizatã ca principalã formã de sprijinire a dezvoltãrii locale si regionale. În acest sens, grupul tintã al proiectului va fi extins la nivelul tuturor IMM-urilor din Regiunea de Nord-Est, care vor beneficia, pe lângã programul de perfectionare profesionalã, si de consultantã în identificarea, elaborarea si implementarea de proiecte relevante pentru nevoile regionale.

Repere foto din proiect: