Competențe digitale pentru angajați - suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină (TELEmed)

1. CONTEXTUL PROIECTULUI

Analiza IMM-urilor din sănătate și a angajaților lor a permis identificarea a 8 PROBLEME-CHEIE:

 • NECONCORDANȚA DINTRE COMPETENȚELE ANGAJAȚILOR ȘI CELE SOLICITATE DE ANGAJATORI.
  Schimbările structurale din ultimii ani (noile tehnologii, emigrația, îmbătrânirea forței de muncă etc.) au generat modificări enorme în cererea de competențe. Oferta de instruire nu s-a adaptat însă și astfel, IMM-urile RNE și RO, se confruntă cu lipsa de personal calificat. În plus, se solicită niveluri din ce în ce mai înalte ale calificărilor, noi conținuturi ale muncii, iar competențele digitale au devenit o obligație etc. Pentru a face față acestui decalaj de competențe, unele firme fac formarea intuitiv la locul de muncă.
 • LEGĂTURĂ SLABĂ DINTRE FPC ȘI CEREREA DE COMPETENȚE A ANGAJATORILOR DIN SĂNĂTATE.
  Această problema cheie este compusă din mai multe probleme: inexistența mecanismelor de evaluare anticipativă a nevoilor de competențe din firme, a nevoilor de formare din partea furnizorilor de formare etc.; curricule insuficient adaptate cerințelor reale de pe piață muncii, actuale și viitoare și efectuarea formală a cursurilor.
 • DISPONIBILITATEA SCĂZUTĂ A FIRMELOR DE A SPRIJINI FORMAREA ANGAJAȚILOR
  Disponibilitatea firmelor de a investi în dezvoltarea competențelor angajaților se situează sub nivelul UE27, 40% versus 60%. IMM-urile sunt și mai puţin înclinate decât firmele similare din alte țări UE să asigure participarea angajaților lor la activități de învățare pe toată durata vieții. Rezultatele unei anchete privind furnizorii de formare din RO arată că 48% dintre aceștia consideră că managerii organizațiilor care își desfășoară activitatea în RO sunt de părere că formarea forței de muncă este irelevantă sau inutilă.
 • Neadaptarea COMPETENȚELOR DIGITALE ale angajaților la cerințe
  Nu se cunoaște nivelul real de competență digitală, iar programele școlare includ foarte puţin/generalist competențele digitale. Prin urmare, nivelul de competență este unul intuitiv (mulți au învățat de unii singuri) și în locul unei practici profesioniste, fiecare lucrând așa cum a învățat.
 • PROGRAMELE DE FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ sunt puține, iar când există, sunt orientate pe competențe digitale necesare în prezent. Nu există programe de formare care să pregătească angajații și să în calcul obiectivele de dezvoltare ale firmei și competențele necesare pe termen mediu și lung (3-5 ani).
 • TEHNOLOGIILE ȘI TELEMEDICINĂ AU FOST ASIMILATE și introduse în practica firmelor medicale MULT MAI REPEDE DECÎT ERA PREVĂZUT SAU DE DORIT
  Situația generată de COVID19 a dus la suspendare activității multor firme medicale în starea de urgență (ex. Cabinetele stomatologice etc.), iar cele care au funcționat au trebuit să găsească soluții pentru multiple solicitări care până atunci nu existau sau dacă existau nu aveau o frecvența de solicitare atât de mare (consultațiile online au crescut exponențial, telemunca, prezentarea ofertelor comerciale și a serviciilor “s-au mutat pe internet” etc.).
 • Multe din afacerile medicale SUNT AMENINȚATE CU FALIMENTUL dacă nu își adaptează serviciile la noul context, iar în viitor vor fi în decalaj major față de concurenții care se vor adapta.
 • Insuficiența/lipsa competențelor digitale avansate AFECTEAZĂ NIVELUL DE SECURITATE ÎN GESTIONAREA DOCUMENTELOR ȘI INFORMAȚIILOR.

2. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Proiectul își propune îmbunătățirea adaptabilităţii IMM-urilor din sectorul sănătății din Regiunea Nord-Est la schimbările actuale și viitoare ale pieţei prin dezvoltarea competențelor digitale de bază și avansate ale angajaților.

3. OBIECTIVELE SPECIFICE (OS) ALE PROIECTULUI:

 • Obiectivul specific (OS) nr.1: Creşterea gradului de conștientizare a 35 angajatori din IMM-uri din sănătate din regiunea Nord-Est pentru încurajarea participării angajaților la formare continuă.
 • OS nr.2: Îmbunătăţirea și certificarea nivelului de competențe digitale pentru 305 angajați din IMM-uri cu activitate în sectorul sănătății din regiunea Nord Est prin programe de formare online inovative.
 • OS nr.3: Sprijinirea a 10 IMM-uri cu activitate în sectorul sănătății din regiunea Nord Est în adaptarea/dezvoltarea la domeniile de specializare inteligentă prin elaborarea și introducerea de programe de învățare la locul de muncă.

4. ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:

 • A1- Organizarea derulării proiectului
 • A2 – Selecția grupului țintă
 • A3 – Organizarea și derularea a 20 de sesiuni de formare profesională continuă competențe digitale de bază și avansate
 • A4 – Acţiuni de sprijin personalizate pentru 10 IMM-uri din sectorul sănătății în vederea Organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și TIC

5. REZULTATELE PROIECTULUI:

 • R1: Creșterea cu 35 a nr. de IMM-uri din RNE care devin informate și conștientizate cu privire la necesitatea și importanta participării angajaților la formare continuă și motivate sa sprijine participarea propriilor angajați la activităţile proiectului.
 • R2: Îmbucățirea competențelor digitale de bază și avansate pentru 305 persoane în 5 domenii de competenta digitale (de bază și avansate).
 • R3: Creșterea cu 305 a numărului persoanelor care beneficiază de programe de formare în competențe digitale de bază și avansate.
 • R4: Întărirea nivelului competențelor digitale de bază și avansate și certificarea unui număr de 50 persoane în 4 domenii de competență digitale (de bază și avansate) prin participarea la programe de formare la locul de muncă.
 • R5: Creșterea și îmbunătățirea ofertei de formare profesională.
 • R6: Creșterea și îmbunătățirea accesului la învățarea pe tot parcursul vieţii pentru angajați de toate vârstele într-un cadru formal/informal, actualizarea cunoștințelor și a competențelor forţei de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile în sectorul de sănătate din RNE în vederea adaptării activităţii IMM-urilor la dinamica sectorului și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
 • R7: Creșterea nivelului de pregătire a 35 IMM-uri din RNE pentru a răspunde adecvat dinamicii pe termen lung a sectorului de sănătate, în primul rând legat de digitalizare, telemedicină și industria 4.0.
 • R8: Creșterea numărului de acţiuni de sprijin a adaptării lucrătorilor, managerilor și întreprinderilor la schimbare.
 • R9: Contribuţia proiectului la inovarea socială.
 • R10: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.
 • R11: Promovarea și contribuția la promovarea egalității de șanse și a dezvoltării durabile.

6. GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI:

Grupul țintă este reprezentat de 305 persoane având următoarele caracteristici:

 • Angajaţi cu CIM (cu norma întreagă/parțială) în una dintre cele 35 de IMM-uri înscrise care:
  • au sediul social în unul din cele 6 judeţe ale regiunii Nord Est;
  • îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară în sectorul sănătății (CAEN autorizat :8610, 8621, 8622, 8623, 8690, 8710 ,8720, 8730) și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
 • Aproximativ 50% din persoanele din grupul țintă vor fi din IMM-uri cu sediul social sau punct de lucru în județul/municipiul Iaşi;
 • Au studii de nivel liceal, postliceal, universitar, postuniversitar și doctoral (ISCED 3-7);
 • Au profesii ce corespund activităţilor specifice al firmelor din sectorul sănătății;
 • Se situează pe diferite nivele ierarhice ale firmei. 20 % (61 de persoane) vor fi din categoriile de conducere/management general/strategic și operațional, iar 80% (244 persoane) din categoriile de execuţie;
 • Minim 128 (41,97%) vor fi femei și minim35 angajați vârstnici (55-64 de ani);
 • Prin posturile de lucru pe care le ocupă au un rol important în:
  • activităţile de dezvoltare a firmei,
  • căutarea de noi soluţii (adaptarea la noul context epidemiologic, menținerea activităţii la parametrii de eficiență și productivitate programați,
  • acoperirea deficitului de forța de muncă etc.),
  • introducerea de produse sau servicii digitale (telemedicina etc.).

7. DATE SUPLIMENTARE

 • Titlul Programului: Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU/860/3/12)
 • Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți
 • Titlul Proiectului: „Competențe digitale pentru angajați – suport pentru IMM-urile din sectorul sănătății în asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicină (TELEmed)”
 • Cod SMIS: 143069
 • Contract nr.: POCU/860/3/12/143069
 • Parteneri:
  • PALMED – PATRONATUL FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PRIVATE din România (lider)
  • Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală (partener nr. 1)
  • SC STABRIS SRL (partener nr. 2)
 • Valoarea proiectului: Valoarea totală eligibilă: 4.808.035,01 Ron; Valoarea eligibilă nerambursabilă: 4.063.150,98 Ron
 • Perioada de implementare a proiectului: 14 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023
 • Aria geografică: Regiunea Nord-Est (județele Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Suceava și Botoșani)

8. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA ACȚIUNILE PROIECTULUI

Pentru FIRME:

 • Să aibă sediul social în unul din județele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamț, Suceava și Vaslui,
 • Să aibă activitatea principală sau secundară în sectorul sănătății (cod CAEN autorizat):
  • 8610 – Activități de asistență spitalicească
  • 8621 – Activități de asistență medicală generală
  • 8622 – Activități de asistență medicală specializată
  • 8623 – Activități de asistență stomatologică
  • 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană
  • 8710 – Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  • 8720 – Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
  • 8730 – Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
 • Își desfășoară activitatea principală sau secundară, sau intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI:
  • Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie
  • Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor markeri moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene
  • Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică
  • Medicină reproductivă, medicină materno-fetală şi perinatală
  • Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii
  • Studiere și metode de diagnoză și tratament pentru cele mai răspândite cauze de mortalitate şi morbiditate din Romania
  • Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică
  • Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistenței la chimioterapie
  • Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a medicamentelor şi suplimentelor alimentare
  • Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție
  • Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design, formulare și control
 • Să se încadreze în definiția întreprinderilor mici și mijlocii (întreprinderi care angajează mai puțin de 250 de persoane și care au o cifra de afaceri anuală neta de până la 50 de milioane de euro și/ sau dețin active totale de până la 43 de milioane de euro).

Pentru angajați:

 • Sunt angajaţi cu contract de muncă (cu normă întreagă sau parțială) în unul din cele 35 de IMM-uri cu sediul social în unul din județele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamț, Suceava și Vaslui, având activitatea principală sau secundară în sectorul sănătății, având codul CAEN autorizat (8610, 8621, 8622, 8623, 8690, 8710, 8720, 8730) și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 • Au studii de nivel liceal, postliceal, universitar, postuniversitar sau doctoral (ISCED 3-7);
 • Au profesii ce corespund activităţilor specifice firmelor din sectorul sănătății (asistent medical generalist/specializat, biochimist, laborant, estetician, nutriționist, kinetoterapeut, medic specialist/primar etc.) sau activităților suport (contabil, finanțist, marketing, comercial, achiziții, resurse umane, secretariat, calitate etc.);
 • Se situează pe diferite nivele ierarhice ale firmei (management general: director general etc, management strategic: director dezvoltare etc., management operațional/executiv: director medical, director resurse umane etc., responsabil compartiment/birou: asistentă șefă, medic șef, șef marketing, RMC etc. sau de execuție: registrator medical, asistentă medicală, medic, contabil, inspector resurse umane etc.);
 • Prin posturile de lucru pe care le ocupă au un rol important în activitățile de dezvoltare al firmei, căutarea de noii soluții (adaptarea la noul context epidemiologic, menținerea activității la parametrii de eficiență și productivitate programați, acoperirea deficitului de forță de muncă etc.), introducerea de produse sau servicii digitale (telemedicină etc.);
 • Au peste 16 ani;
 • Nu beneficiază sau nu au beneficiat de instruire finanțată din fonduri europene sau fonduri publice în domeniul alfabetizării digitale și TIC;
 • Nu beneficiază sau nu au beneficiat de certificare a competenţelor profesionale în domeniul menționat anterior.

9. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII ANGAJAȚILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE

Dosarul de înscriere și selecție va cuprinde:

 • CERERE DE ÎNSCRIERE (cf. model furnizat),
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE,
 • CV în format Europass însoțit de documente justificative (copii acte studii, diplome, certificate, adeverințe etc) – (se poate genera aici: https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cv ),
 • DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÎNT privind acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal (cf. model furnizat),
 • DECLARAȚIE PE PROPRIE RASPUNDERE pentru evitarea dublei finanțări conform căreia persoana nu a mai beneficiat/nu beneficiază de activități similare finanţate prin proiecte POSDRU/POCU (cf. model furnizat),
 • ADEVERINȚĂ (cf. model furnizat) eliberată de unitatea angajatoare care atestă calitatea de angajat cu contract individual de muncă într-o întreprindere care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • are sediul social în regiunea Nord Est,
  • are max. 250 de angajați,
  • își desfășoară activitatea principală sau secundară în sectorul sănătății (CAEN 86610, 8621, 8622, 8623, 8690, 8710, 8720, 8730 înscris în statut),
  • desfășoară prin activitatea principală sau secundară, sau intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI,
  • conform adeverinței, locul de muncă al angajatului este în regiunea Nord Est, iar activitatea pe care acesta o desfășoară este în domeniul sănătății și cu legătură actuală sau viitoare cu cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI.
 • COPIE CERTIFICATĂ „cf. cu originalul” după Certificatul constatator emis de ONRC pentru firma angajatoare valabil la data intrării angajatului/angajaților acestei întreprinderi în grupul țintă al proiectului, în care să se regăsească autorizat cel puțin un cod CAEN al unei activităţi principale sau secundare desfăşurate în sectorul sănătății;
 • COPIE CERTIFICATĂ „cf. cu originalul” Bilanț contabil din ultimul an fiscal pentru evaluarea încadrării în categoria IMM (îndeplinește cumulativ următoarele condiții: are un număr mediu anual de salariați mai mic de 250 și realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 50 milioane de euro sau totalul activelor nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane de euro);
 • DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE a reprezentantului legal al IMM-ului unde este angajată persoana care dorește înscrierea, prin care se certifică apartenența firmei la unul din domeniile de specializare inteligentă SNCDI. Această declarație va fi completată cu o Nota justificativă din partea conducătorului întreprinderii prin care se prezintă legătura dintre activitățile realizate în întreprindere și domeniul/domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI – (cf. model furnizat).

Pentru informații suplimentare și clarificări ne puteți contacta la: