Programe și acțiuni integrate de sprijin a persoanelor cu o situație dificilă pe piața muncii - INTEGRA

Contextul proiectului

Implementarea cu succes a unui proiect depinde, în principal, de competența echipelor de proiect în etapele și activitățile ce vizează elaborarea și implementarea proiectului.

Viziunea asupra proiectului încă din fazele de programare şi de analiză a problemelor asigură acestuia un fundament serios şi profesionist. O bună analiză a factorilor interesaţi, o corectă analiză a problemelor şi ierarhizare a acestora pe relaţia cauză-efect creează premisele pentru ca obiectivele şi strategia aleasă să genereze beneficii reale şi de durată pentru comunitatea şi contextul în care proiectul intervine.

Proiectul nostru răspunde unor probleme și nevoi profunde identificate la nivelul Regiunii de Nord-Est. Similar situației naționale, în Regiunea Nord-Est există categorii de persoane cu grad ridicat de excluziune sociala, pentru multe dintre ele lipsa unui loc de muncă fiind o problem esențială.

Proiectul se axează pe județele Bacău, Neamț și Suceava din Regiunea de Nord-Est unde numărul șomerilor în 2013 era de 36.080. Activitățile vizează astfel șomeri sau persoane inactive cărora situația materială, mediul socio-economic, nivelul de studii și de calificare le-au distrus motivația și interesul de a munci. Situaţia lor este agravata de nivelul redus de dezvoltare a comunitaţilor in care locuiesc (RNE are cel mai ridicat nivel de sărăcie din România), generat de un complex de factori : investiţii reduse, izolare geografică, restructurare industrială etc., iar in ultimii ani de criza economică și financiară.

Urmare a slabei dezvoltări și investițiilor reduse, ele devin șomeri sau persoane inactive, asigurându-și existența din ajutorul de șomaj sau nu au nici o formă de venit. Conform datelor statistice, rata șomajului este mai mare (în NT:5,06%, BC: 5,94% și SV:5,29%) decât media națională (5,03%).

Față de această situație și pentru a răspunde nevoilor menționate, SC ROGLAS IND SRL, în calitate de Solicitant și Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași – ca partener, au inițiat proiectul „Programe și acțiuni integrate de sprijin a persoanelor cu o situație dificilă pe piața muncii – INTEGRA”, contract POSDRU/127/5.1/G/130552, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

1. Beneficiarul:

SC ROGLAS IND SRL Piatra Neamț

2. Partener:

Partener 1: Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași

3. Titlul:

Programe și acțiuni integrate de sprijin a persoanelor cu o situație dificilă pe piața muncii – INTEGRA

4. Codul SMIS:

50887

5. Sursa de finanțare și valoarea proiectului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.169.202 lei, din care:

 • 1.873.303,16 lei – contribuție nerambursabilă UE;
 • 185.271,54 lei – contribuție nerambursabilă buget de stat;
 • 110.629,30 lei – cofinanțare eligibilă a Beneficiarului și Partenerului.

6. Perioada de implementare a proiectului:

31 martie 2014 – 29 noiembrie 2015

7. Aria geografică:

Județele Neamț, Bacău și Suceava.

8. Obiectivul general:

Creșterea ratei de ocupare în rândul persoanelor cu o situație dificilă pe piața muncii din județele Neamț, Bacău și Suceava, prin dezvoltarea de măsuri active de ocupare adaptate domeniului construcțiilor civile, industriale și de infrastructură.

9. Obiectivul specific:

Creșterea capacității de ocupare a 328 șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și persoane inactive din județele Neamț. Bacău, și Suceava prin dezoltarea de măsuri active de ocupare cu caracter activ și inovatoare, adaptate oportunităților de angajare oferite de dinamica lucrărilor de construcții civile, industriale și de ingrastructură la nivel local/regional și caracteristicilor beneficiarilor.

10. Grup țintă:

328 persoane aflate într-o situație dificilă din punct de vedere al integrării pe piața muncii (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, șomeri de lungă durată, șomeri tineri și șomeri peste 45 de ani).

11. Activități principale:

 • A1. Managementul proiectului
 • A2. Selectare a 328 beneficiari și evaluarea cerințelor și caracteristicilor specifice acestora
 • A3. Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională pentru 328 persoane
 • A4. Furnizarea a 12 programe de formare profesională pentru 299 persoane
 • A5. Furnizarea de servicii de mediere pentru toți beneficiarii proiectului
 • A6. Furnizarea serviciilor de consultanță pentru inițierea unei activități independente
 • A7. Realizarea de acțiuni de informare și publicitate

12. Inovații aduse prin proiect:

 • Segmentarea și adaptarea formării la specificul beneficiarilor și al cererii de muncă din sectorul construcțiilor;
  Instruirea practică permite beneficiarilor să obțină competențe pentru mai multe tipuri de locuri de muncă;
 • Certificatul de formare are reprezentare europeană – prin suplimentul Europass se oferă sprijin pentru a accede un loc de muncă în Uniunea Europeană (facilitarea obținerii apostilei de la HAGA);
 • Este creat un model prietenos de formare, care să răspundă mai multor nivele de pregătire a beneficiarilor și a capacității lor diferite de a-și exersa meseria;
 • Se creează un model de instruire parctică inovativ ce îmbină instruirea practică în cel puțin două locații diferite (în centrul de formare / la firme, mari sau mici), ceea ce facilitează adaptarea beneficiarilor la locurile de muncă vacante;
  Oferta de formare este de mare actualitate;
 • Este susținută schimbarea viziunii de exersare a meseriei, prin practicarea ei ca activitate independentă.

13. Rezultatele proiectului:

13.1 Rezultate în cifre ale activităților de formare:

 • 2 programe de re/calificare autorizate: tinichigiu în construcții și mașinist la mașini pentru terasamente;
 • 12 programe de inițieren și re/calificare recunoscute la nivel național și european;
 • 370 suporturi de curs;
 • 299 persoane participante la instruire – acces pe piața muncii;
 • 78,22% șomeri de lungă durată care au participat la programe integrate certificați;
 • 3 burse de locuri de muncă organizate;
 • 38 participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni.

13.2. Rezultate în cifre ale activităților de consultanță:

 • 3 sesiuni de consultanță în inițierea unei afaceri independente;
 • 5 persoane care au demart o activitate independentă.

13.3. Alte rezultate în cifre ale proiectului:

 • 2 conferințe de presă;
 • 15 prezentări proiect;
 • 10 comunicate de presă;
 • 5 interviuri cu beneficiari în mass – media;
 • 500 broșuri diseminare;
 • 330 seturi obiecte promoționale;
 • 4 bannere;
 • 10 postere;
 • 1 pagină web a proiectului

14. Impactul proiectului:

Prin acțiunile propuse, proiectul are următorul impact:

 • creșterea ratei de ocupare în rândul persoanelor cu o situație dificilă pe piața muncii din județele Neamț, Bacău și Suceava;
 • calificarea a 299 persoane în meserii solicitate pe piața forței de muncă.

15. Egalitatea de șanse:

Proiectul promovează, sub toate aspectele implementării sale, egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, nediscriminarea și incluziunea socială. Activitățile proiectului sunt astfel concepute încât să sprijine scoaterea din inactivitate economică a unei categorii de persoane cu o situație foarte dificilă pe piața muncii. Procedurile de achiziții în cadrup proiectului respectă întocmai principiul egalității de șanse.

16. Sustenabilitate:

Parteneriatul și structurile create își vor continua activitatea și după încheierea perioadei de finanțare. Prin valoarea adăugată, inovația propusă și răspunsul la nevoile specifice ale beneficiarilor, proiectul are o capacitate mare de transfer pentru a iniția acțiuni similare în alte sectoare sau pentru alte tipuri de beneficiari. Exemplele de bună practică, instrumentele folosite, metodologiile și know-how-ul acumulat vor fi transferate în timp și către alte grupuri țintă, sectoare de activitate și furnizori de formare profesională.

17. Pagina web a proiectului:

http://formareneamt.ro/

18. Date de contact:

SC ROGLAS IND SRL Piatra Neamț
E-mail: office@roglasind.ro
office@formareneamt.ro
Tel./Fax: 0233-272080

Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași
Persoana de contact: Cătălin Ilașcu, Președinte
E-mail: secretariat@asociatia-partener.ro
Tel.: 0232-217884
Fax: 0232-270502