Rețea de incluziune socială pentru responsabilizarea mediului de afaceri, îmbunătățirea accesului și participarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii - ACCES

Contextul proiectului

Implementarea cu succes a unui proiect depinde, în principal, de competența echipelor de proiect în etapele și activitățile ce vizează elaborarea și implementarea proiectului.

Viziunea asupra proiectului încă din fazele de programare şi de analiză a problemelor asigură acestuia un fundament serios şi profesionist. O bună analiză a factorilor interesaţi, o corectă analiză a problemelor şi ierarhizare a acestora pe relaţia cauză-efect creează premisele pentru ca obiectivele şi strategia aleasă să genereze beneficii reale şi de durată pentru comunitatea şi contextul în care proiectul intervine.

Proiectul nostru răspunde unor probleme și nevoi profunde identificate la nivelul Regiunilor de Dezvoltare Nord-Est și Sud-Est. Similar situaţiei nationale, în Regiunea Nord-Est și Regiunea Sus-Est există categorii de persoane cu grad ridicat de excluziune socială, pentru multe dintre ele lipsa unui loc de muncă fiind problema esențială.

E vorba de categorii de persoane active, cu putere de muncă, dar a cărora situația materială, mediul socio-economic, nivelul de studii și de calificare le-au distrus motivația și interesul de a munci. Situaţia lor este agravată de nivelul redus de dezvoltare a comunitaţilor în care locuiesc (RNE are cel mai ridicat nivel de sărăcie din România), generat de un complex de factori : investiţii reduse, izolare geografică, restructurare industrială etc., iar în ultimii ani de criză economică și financiară.

Urmare a incapacității de angajare, ele devin „asistați sociali”, asigurându-și existența din ajutorul social sau nu au nici o formă de venit. Perioada de inactivitate duce la întreruperea contactului cu piața muncii și deci la pierderea elementelor asociate unui loc de muncă: independență financiară, stimă de sine etc., care au ca efect alienarea socială a individului și scăderea interesului pentru un loc de muncă, aceștia preferând un venit mai mic, lipsa venitului sau infracționalitatea, în detrimentul angajării.

Faţă de această situaţie şi pentru a răspunde acestor nevoi, SC CONEST SA, în calitate de Solicitant și Asociatia PARTENER – Grupul de Initiativa pentru Dezvoltarea Locala Iasi, SC ROGLAS IND SRL Piatra Neamț, SC GLOBAL TURISM SRL Botoșani, SC PUBLICONSTRUCT SRL Suceava și SC EXPERT CONSTRUCT LITORAL SRL Constanța – ca parteneri, au iniţiat proiectul „Reţea de incluziune sociala pentru responsabilizarea mediului de afaceri, îmbunătăţirea accesului si participarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – ACCES”, contract POSDRU/165/6.2/S/143288, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

1. Beneficiarul:

SC CONEST SA Iași

2. Partenerii:

Partener 1: Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași

Partener 2: SC ROGLAS IND SRL Piatra Neamț

Partener 3: SC GLOBAL TURISM SRL Botoșani

Partener 4: SC PUBLICONSTRUCT SRL Suceava

Partener 5: SC EXPERT CONSTRUCT LITORAL SRL Constanța

3. Titlul:

Rețea de incluziune socială pentru responsabilizarea mediului de afaceri, îmbunătățirea accesului și participarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii – ACCES

4. ID Proiect:

143288

5. Sursa de finanțare și valoarea proiectului:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013:

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 10.990.671,35 lei, din care:

 • 9.534.149,91 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European
 • 1.456.521,44 lei – cofinanțare eligibilă a Beneficiarului și Partenerului.

6. Perioada de implementare a proiectului:

28 aprilie 2014 – 28 noiembrie 2015

7. Aria geografică:

Regiunile de Dezvoltare Nord-Est si Sud-Est

8. Obiectivul general:

Facilitarea integrării a 1400 persoane vulnerabile pe piața muncii din regiunile NE și SE, în vederea promovării unei societăți inclisive.

9. Obiective specifice:

OS1: Crearea unui model inovator de incluziune socială (Rețea de Incluziune Socială) a persoanelor vulnerabile pe piața muncii prin responsabilizarea socială a mediului de afaceri, mobilizarea resurselor și a mediului relațional al întreprinderilor din domeniile construcții și servicii personale.

OS2: Dezvoltarea unui parteneriat activ între întreprinderi în vederea dezvoltării și furnizării de acțiuni și programe integrate de dezvoltare a competențelor și de calificare a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.

OS3: Sprijinirea accesului și integrării pe piața muncii a 1400 persoane vulnerabile din regiunile Nord Est și Sud Est prin acțiunea rețelei de incluziune socială și furnizarea unui pachet de acțiuni individualizate și conforme cu cerințele pieței forței de muncă și caracteristicile individuale ale fiecărui beneficiar.

OS4: Creșterea interesului și responsabilizării mediului de afaceri pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile pe piața muncii prin promovarea cooperării, schimb de experiență și diseminare de bune practici.

10. Grup țintă:

1400 persoane vulnerabile pe piața muncii din regiunile Nord-Est (1148 persoane) și Sud-Est (252 persoane), din care:

 • 100 persoane de etnie romă;
 • 100 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului;
 • 500 persoane din familii cu peste 2 copii și 151 persoane familii monoparentale;
 • 550 femei din Regiunea Nord-Est;
 • 100 persoane peste 45 de ani.

11. Activități principale:

A1. Managementul proiectului

A2. Selectare a 1400 beneficiari și evaluarea cerințelor și caracteristicilor specifice ale acestora

A3. Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională pentru 1400 persoane vulnerabile

A4. Furnizarea a 48 programe de formare profesională pentru 1344 persoane vulnerabile

A5. Furnizarea de servicii de mediere pentru 1344 persoane vulnerabile

A6. Realizarea de acțiuni de informare și publicitate privind proiectul și rezultatele sale

12. Rezultatele proiectului:

12.1 Rezultate în cifre ale activităților de formare:

1344 participanți la programe de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care:

 • 90 persoane de etnie romă;
 • 90 persoane care părăsesc sistemul de protecție a copilului;
 • 632 persoane din familii cu peste 2 copii;
 • 532 femei.

Cursuri de calificare organizate în cele două regiuni:

Lider parteneriat – SC CONEST SA:

 • 56 persoane calificate zugrav;
 • 168 persoane ca pavatori;
 • 112 persoane ca asfaltatori.

Partener 2 – SC ROGLAS IND SRL:

 • 112 persoane calificate ca mașiniști;
 • 140 persoane ca tinichigii în construcții.

Partener 3 – SC GLOBAL TURISM SRL:

 • 252 persoane baby sitter.

Partener 4 – SC PUBLICONSTRUCT SRL:

 • 84 persoane infirmiere;
 • 168 persoane îngrijitori bolnavi la domiciliu.

Partener 5 – SC EXPERT CONSTRUCT LITORAL SRL:

 • 168 persoane calificate ca lucrator finisori;
 • 84 persoane zugrav.

12.2. Alte rezultate în cifre ale proiectului:

 • 2 conferințe de presă;
 • 40 prezentări proiect;
 • 20 comunicate de presă;
 • 10 interviuri cu beneficiari în mass – media;
 • 500 broșuri diseminare;
 • 200 postere A1;
 • 5000 fluturași;
 • 1 pagină web a proiectului: http://conestiasi.ro/acces_pe_piata_muncii/

13. Indicatorii proiectului:

13.1 Indicatori de rezultat:

 • 85% ponderea participanţilor la programe de re/calificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare din care 85% persoane de etnie romă si 85% persoane care părăsesc sistemul de protecţie.

13.2 Alți indicatori:

 • 1400 parcursuri individuale profesionale/de formare;
 • 6 programe de calificare autorizate;
 • 48 programe de re/calificare furnizate;
 • 1500 suporturi de curs;
 • raport privind impactul proiectului asupra beneficiarilor;
 • 1142 certificate;
 • 1400 persoane vulnerabile participante la activități de mediere;
 • 20 persoane care au găsit un loc de muncă.

14. Efecte pe termen lung pentru persoanele vulnerabile:

 • participarea activă în societate, reducerea excluziunii sociale și a riscului de sărăcie;
 • motivarea/sprijinirea integrării pe piața muncii;
 • dobândirea unui loc de muncă și păstrarea lui și părăsirea statutului „asistat social”;
 • analiza nivelului și interesului beneficiarului pe piața muncii;
 • dezvoltarea capacității de a alege o meserie sau de reorientare pe piața muncii;
 • orientare spre meserii conforme cu nivelul/dorințele personale și cererea pieței din sectoare cu dezvoltare;
 • cunoașterea nivelului profesional propriu, premergător integrării pe piaţa muncii;
 • asistarea în carieră în vederea adoptării unor decizii inspirate, folosind metode/tehnici profesioniste.

15. Principalele beneficii generate de proiect:

 • 1400 persoane vulnerabile beneficiare de activități individualizate;
 • 1344 persoane calificate în 9 meserii cerute pe piața forței de muncă
 • dezvoltarea stimei de sine, încrederii în propria putere de a depăși obstacolele fizice/psihologice
 • 20 beneficiari angajați.

16. Pagina web a proiectului:

http://conestiasi.ro/acces_pe_piata_muncii/

17. Date de contact:

SC CONEST SA Iași
Persoană de contact: Nica Zvorișteanu, Asistent manager
E-mail: secretariat@conestiasi.ro
Tel./Fax: 0232-230694

Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași
Persoana de contact: Cătălin Ilașcu, Președinte
E-mail: secretariat@asociatia-partener.ro
Tel.: 0232-217884
Fax: 0232-270502

SC ROGLAS INS SRL Piatra Neamț
Persoană de contact: Alina Geangalău, Asistent proiect
E-mail: office@roglasind.ro
office@formareneamt.ro
Tel./Fax: 0233-272080

SC GLOBAL TURISM SRL Botoșani
Persoană de contact: Petronela Irina Sadagurschi, Asistent proiect
E-mail: global_turism@yahoo.com

SC PUBLICONSTRUCT SRL Suceava
Persoana de contact: Laura Ursache, Asistent proiect
E-mail: office.publiconstruct@yahoo.com
Tel./Fax: 0332-803763

SC EXPERT CONSTRUCT LITORAL SRL Constanța
Persoană de contact: Cristina Preda, Asistent proiect
E-mail: formare62@yahoo.com
Tel. 0241-610470